Mastodon (almenaŭ mastodon.social) nun havas "Profile directory". Ĝi celas helpi trovi personojn kun similaj interesoj.

Vi povas aktivigi ĝin en viaj agordoj (Preferoj -> Agordoj -> Redakti profilon).

La listo baziĝas sur la kradvortoj, kiuj troviĝas en via sinprezento. Ne hezitu aldoni #Esperanto :)

mastodon.social/explore/espera

@dragnucs Check "List this account in the directory". Your description/sinprezentado must have #hashtags.
This will only appear or work if your instance has a recent version of Mastodon (which is likely to not be the case)

Sign in to participate in the conversation
Social Touha.me

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!